Vận hành khai thác và ứng cứu thông tin mạng viễn thông

– Thực hiện Vận hành Kỹ thuật

– Ứng cứu thông tin

– Bảo dưỡng Điều hòa không khí, Máy phát điện, cột anten